Alvorleg nedgang for faget samisk som andrespråk

Tjaelijh: 
Jon Todal
Kategorije: 
Gïele
Bæjhkoehtimmiejaepie: 
2011
Såarhte: 
Artihkele

Den tydelegaste og mest alvorlege tendensen i statistikken for samisk språk i barnehage og skule for skuleåret 2010/11 er nedgangen i talet på elevar som vel samisk som andrespråk i grunnskulen. Dette talet heldt fram med å gå ned dette skuleåret, slik det har gjort kvart år dei siste fem åra. Faget samisk som andrespråk har no mista 38 % av grunnskuleelevane sine sidan 2006.

I nordsamisk som andrespråk har talet på elevar gått ned med heile 40 % sidan 2006.