Samisk språk i formell utdanning – utviklingstrender (2023)

Author(s): 
Kevin Johansen
Category: 
School, teaching
Publication year: 
2023
Type: 
Article

Denne artikkelen tar for seg samisk språkopplæring ibarnehagen, grunnopplæringen og i høyere utdanning.Mulighetene for å lære samisk er bedre i dag ennnoen gang tidligere, både i barnehagen, skolen og ihøyere utdanning og voksenopplæring. Barnehagenpekes på som den aller viktigste språkarenaen etterhjemmet. Derfor ville det vært ønskelig med ei økningi antall samiske barnehager. Samtidig har det blittopprettet samiskspråklige barnehager flere stederi Norge de siste årene, mens det tidligere var flesttilbud i indre Finnmark. I noen tilfeller er sammenslåingav samiske barnehager årsaken til at antallet gårned, uten at det nødvendigvis forringer tilbudet.I barnehagesektoren har det vært en svaknedgang i antall samiske barnehager i den sistetiårsperioden, mens antall samiske avdelinger i norskebarnehager har økt. Antall barn som har fått samiskspråkopplæring har gått noe ned. Her er feilkildenat tallene baserer seg på de barnehagene som fårøkonomisk støtte fra Sametinget. Det kan væreandre barnehager som har et samisk språktilbuduten at det er søkt om støtte fra Sametinget.I grunnskolen får flere elever samiskopplæring ennnoen gang før, med unntak av toppåret 2005-06.Også i videregående opplæring er det flere somlærer samisk enn tidligere. I grunnskolen undervisesdet i samisk flere steder enn noen gang, ca. 230skoler til sammen. Fjernundervisning er sentraltfor å sikre retten til samiskopplæring i hele landet.For videregående opplæring er det også ei positivutvikling, selv om det fortsatt er frafall av elever iovergangen fra grunnskolen til videregående.I høyere utdanning var 2017 et toppår både fornordsamisk og lulesamisk, mens antall studenteretter det har gått drastisk ned. For sørsamiskhøyere utdanning var 2013 toppåret, mens 2022var bedre enn alle år siden 2015. I høyere utdanninger det færre som tar samiske språkstudier enn fortoppårene som ligger seks til ti år tilbake i tid. Det ersvært viktig at kapasiteten med hensyn til samiskespråkressurser styrkes i hele opplæringsløpet. Idag er kapasiteten den største utfordringa for åsikre ytterligere styrking av samisk språk i formellutdanning. Rekruttering er derfor sentralt for å skapeflere samiske språkbrukere i årene som kommer.